انگل شناسی

انگل به موجودی گفته می‌شود که حداقل یک قسمت از دوره زندگی خود را در داخل یا روی بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد یا تغذیه می‌کند. گیاه یا جانوری که دچار انگل می‌شود میزبان نام دارد. برخی از انگل‌ها در طی زندگی خود به بیش از یک میزبان نیاز دارند. بسیاری از انگل‌ها از میزبان خود نه تنها غذا می‌گیرند، بلکه به عنوان پناهگاه نیز از آن استفاده می‌کنند. کرم کدو همه عمر خود را در بدن جانوری به سر می‌برد و از آن غذا می‌گیرد. حدود ۷۰٪ انگل‌ها از نظر بزرگی جزو میکروارگانیسم‌ها هستند، در حالیکه طول برخی از انگل‌ها بیش از ۳۰ متر است. انگل‌شناسی علمی است که به وسیله آن شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زندگی انگلی عبارتست از یکی از اشکال هم‌زیستی فیزیولوژیکی بین دو حیوان از دو جنس مختلف که یکی از آن‌ها (انگل) معمولاً کوچک‌تر و ضعیف‌تر بوده و در سطح یا داخل بدن جنس قوی‌تر (میزبان) زندگی و تغذیه می‌کند و در بدن او ایجاد اختلال می‌نماید. این هم‌زیستی ممکن است دایم یا موقت باشد. پيشرفت هاي روز افزون علم پزشکي، کاهش اثرات زيان بار بيماري ها را بدنبال داشته است. اما بيماري هاي انگلي و خسارات وارده ناشي از آن ها در جهان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.
انگل شناسی
در بخش پارازیتولوژی آزمایشگاه دریافت نمونه های مدفوع به منظور بررسی و تشخیص انواع انگل ها از جمله کرم ها و تک یاخته ها به شیوه ای مستقیم direct smear ,wet mount ،concentration و همچنین تهیه و رنگ آمیزی لام های تهیه شده از نمونه ها،انجام می گردد.