راهنمای نمونه گیری بیماران

مراجعه کننده گرامی با توجه به اینکه لازمه دریافت نتایج صحیح و درست رعایت دستور العمل ها و  الزامات و پیش شرط های هر آزمایش از سوی شما می باشد، خواهشمند است نسبت به جست و جو و  مطالعه و رعایت دستوالعمل های مرتبط با آزمایش خود اهتمام ورزید.