دستورالعمل ارسال ظروف نمونه گیری برای نمونه گیری بیرون از آزمایشگاه

در مواردی است که همراه بیمار مراجعه می کند و درخواست می کند که ظروف نمونه گیری را گرفته و دربیرون از آزمایشگاه نمونه گیری انجام شود:
***زمان رسیدن برای هر تست داخل پرانتز مقابل هر تست نوشته شده است.
1- لوله حاوی ضد انعقاد EDTA با درب بنفش که با حجم 2 و 3 میلی لیتر است و دارای خط نشانه است و این لوله ها باید پس از نمونه گیری حداقل 10 بار به آرامی سرو ته شود تا خون و ضد انعقاد با هم مخلوط شوند. این لوله برای تست هایی مانند CBC(حداکثر تا یک ساعت در دمای اتاق)، CD Marker (حداکثر تا 2 ساعت در دمای اتاق)، NBT(حداکثر تا 30 دقیقه )و.. استفاده می شود.
2- لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم با درب آبی که با حجم 3 میلی لیتر است و دارای خط نشانه است و این لوله ها باید پس از نمونه گیری حداقل 10 بار به آرامی سرو ته شود تا خون و ضد انعقاد با هم مخلوط شوند. این لوله برای تست های انعقادی (2 ساعت در دمای اتاق) استفاده می شود.
3- لوله لخته با درب قرمز و یا زرد که دارای خط نشانه است و این لوله ها فاقد ضد انعقاد هستند و نیازی به سرو ته کردن لوله پس از نمونه گیری نیست. این لوله برای تست های هورمون، بیوشیمی و ….. (حداکثر 1 ساعت در دمای اتاق )استفاده می شود.
4- لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم با درب مشکی که با حجم 1.6 میلی لیتر است و دارای خط نشانه است و این لوله ها باید پس از نمونه گیری حداقل 10 بار به آرامی سرو ته شود تا خون و ضد انعقاد با هم مخلوط شوند. این لوله برای تست سدیمان (حداکثر تا 2ساعت در دمای اتاق ) استفاده می شود.
5- نمونه CSF: نمونه بایستی در کوتاهترین زمان ممکن ( حداکثر 30-45 min ) به آزمایشگاه ارسال شود. حتی الامکان نمونه در لوله شیشه ای ریخته نشود، زیرا باعث چسبندگی سلول ها به جدار لوله می شود، در لوله به هیچ عنوان پنبه گذاشته نشود ، به جای آن از درپوش لوله می توان استفاده شود.نمونه به هیچ عنوان کنار یخ ارسال نشود.
6- نمونه Synovial: نمونه بایستی در کوتاهترین زمان ممکن ( حداکثر 30-45 min ) به آزمایشگاه ارسال شود. نمونه ممکن است در 2 لوله ، یکی حاوی هپارین و دیگری بدون ضد انعقاد ارسال شود .