Anti Thrombin III PCR
ژوئن 27, 2019
CYP2C9-1 PCR
ژوئن 27, 2019

VKORC 1 PCR

VKORC 1 PCR

جهش در این ژن می تواند در متا بولیزه کردن وارفارین تداخل ایجاد کند .