ESR-Alpha-2 PCR
ژوئن 27, 2019
LH-receptor PCR
ژوئن 27, 2019

Progesterone Receptor-2 PCR

Progesterone Receptor-2 P

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .