CA 125 ECL
ژوئن 27, 2019
Free PSA ECL
ژوئن 27, 2019

P.S.A ECL

PSA ECL

گلیکوپروتئینی است که باغلظت بالایی درمجرای پروستات وجود دارد، از این آزمایش برای غربالگری سرطان پروستات، ارزیابی برای تصمیم گیری جهت گرفتن بیوپسی ازپروستات، تشخیص عود سرطان پروستات، و … استفاده می شود.