Progesterone Receptor-2 PCR
ژوئن 27, 2019
Anti Musk Ab
ژوئن 27, 2019

LH-receptor PCR

LH-receptor PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .