P.S.A ECL
ژوئن 27, 2019
CEA ECL
ژوئن 27, 2019

Free PSA ECL

Free PSA ECL

گلیکوپروتئینی است که باغلظت بالایی درمجرای پروستات وجود دارد، از این آزمایش برای غربالگری سرطان پروستات، ارزیابی برای تصمیم گیری جهت گرفتن بیوپسی ازپروستات، تشخیص عود سرطان پروستات، و … استفاده می شود.