Levetiracetam (KEPPRA)
ژوئن 27, 2019
Progesterone Receptor-2 PCR
ژوئن 27, 2019

ESR-Alpha-2 PCR

ESR-Alpha-2 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .