دستورالعمل نمونه گیری قند دو ساعته

* روز قبل از نمونه گیری از ساعت 6 تا 11 شب شروع ناشتا بودن خود را طوری برنامه ریزی کنید که موقع مراجعه به آزمایشگاه 12 ساعت از شروع ناشتا بودن گذشته باشد. زمان ناشتایی نباید کمتر از 8 ساعت و بیشتر از 16 ساعت باشد. مصرف آب به میزان کافی توصیه می شود .
* باید حداقل 8 الی 10 ساعت ناشتا باشید.بهتر است نمونه گیری را قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر در حد امکان خودداری شود (مگر به دستور پزشک).
* در مورد مصرف دارو یا تزریق انسولین صبح روز آزمایش و طی 2 ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ شود .
* در طی ساعات ناشتایی از نوشیدن چای و قهوه پرهیز نمائید. نوشیدن آب در حد لازم مانعی ندارد. * بعد از نمونه گیری قند ناشتا يك وعده غذاي متعادل و معمول را آماده نماييد ( شامل پنير، كره، …… ).
توصیه می شود که صبحانه حاوی حداقل 75 گرم مواد قندی(مانند چای شیرین) باشد.
* زمان شروع صبحانه خوردن (اولین لقمه ) را يادداشت نماييد.
* زمان 2 ساعت از همان لحظه شروع غذا خوردن (اولین لقمه ) آغاز مي گردد.
* پس از اتمام صبحانه از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی خودداری نمائید. نوشیدن آب در حد لازم مانعی ندارد.
* در حین 2 ساعت آمادگی، از انجام ورزش سنگین و هرگونه فعالیت بدنی غیرمعمول خودداری کنید.
* مدت زماني كه غذا را ميل مي¬كنيد نبايد بيش از 20دقيقه به ¬طول انجامد.
* نمونه خون رأس 2 ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواهد شد.
* پانزده دقيقه قبل از موعد نمونه¬گيري ( 2 ساعته ) در آزمايشگاه حضور بهم رسانيد.
به محض ورود به آزمايشگاه مسئولين نمونه گیری را مطلع نماييد و اگر رأس 2 ساعت از شما خون¬گيري انجام نشد دوباره به مسئول نمونه گیری اعلام فرماييد.
نکته مهم : نمونه گیری قند ناشتا و 2 ساعته بایستی در یک روز انجام شود .