راهنمای آمادگی برای انجام نمونه گیری قارچی

* ناحیه مشکوک به وجود قارچ حداقل باید 48 ساعت قبل از انجام آزمایش (نمونه گیری) دور از آب قرار بگیرد .
*حداقل 5 روز قبل از انجام آزمایش نباید از کرم یا داروهای موضعی استفاده نشود.(مگر طبق تجویز پزشک معالج)
*حداقل 24 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید از کرم چرب یا نرم کننده استفاده کنید.