آزمایش Hydatic cyst Ab

این آزمایش برای تشخیص آنتی بادی های گونه های اکینوکوکوس از جمله E multilocularis و E granulosus انجام می شود. اکینوکوکوز، همچنین به عنوان هیداتیدوز یا بیماری هیداتید شناخته می شود، انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. اینها کرم های نواری هستند که بر روی انسان تأثیر می گذارند و عملکرد کبد و دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می دهند.