آزمایش لیپاز lipase

لیپاز lipase نوعی آنزیم گوارشی یا «شیره گوارشی» است. به بدن شما در هضم چربی ها کمک می کند. بیشتر لیپاز شما در پانکراس، اندامی که در پشت قسمت پایینی معده قرار دارد، ساخته می شود. لیپاز همچنین در غدد بزاقی (تف) و در معده شما ساخته می شود.

وجود مقدار کمی لیپاز در خون طبیعی است. اما اگر سلول های لوزالمعده شما آسیب ببینند، مقادیر بیشتری لیپاز آزاد می کنند. بنابراین سطوح بالای لیپاز در خون شما ممکن است به معنی پانکراتیت، (پانکراس ملتهب و متورم) یا نوع دیگری از بیماری پانکراس باشد. آزمایش لیپاز می تواند به تشخیص این شرایط و سایر موارد کمک کند.

نام های دیگر: لیپاز سرم، لیپاز، LPS