آزمایش آنزیم کبدی (AST)SGOT

آزمایش آنزیم کبدی یا آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) یک آزمایش خون است که با بررسی سطح آسپارتات آمینوترانسفراز (همچنین به عنوان آسپارتات ترانسفراز) در خون شما آسیب کبدی را بررسی می کند. پزشک شما ممکن است این آزمایش را برای تشخیص بیماری کبدی یا نظارت بر درمان شما در صورت ابتلا به بیماری کبدی تجویز کند.

نام های دیگر برای تست AST عبارتند از:

آزمایش ترانس آمیناز گلوتامیک اگزالواستیک سرم
تست SGOT
تست آسپارتات ترانس آمیناز (AST).