آزمایش آنزیم کبدی (ALT)SGPT

آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) یک آزمایش خون است که آسیب کبدی را بررسی می کند. ALT قبلاً ترانس آمیناز گلوتامیک پیروویک سرم (SGPT) نامیده می شد. بنابراین، گاهی اوقات به آن تست SGPT می گویند. پزشک شما می تواند از این آزمایش استفاده کند تا ببیند آیا بیماری، دارو یا آسیبی به کبد شما آسیب رسانده است یا خیر.

ردیابی سلامت کبد به دلیل تمام کارهایی که برای شما انجام می دهد مهم است.

کبد شما انجام اموز ذیل را بر عهده دارد:

  • مایعی به نام صفرا می سازد که به بدن شما در هضم غذا کمک می کند
  • خون شما را برای حذف مواد زائد و سموم فیلتر می کند
  • موادی می سازد که به لخته شدن خون شما کمک می کند
  • ویتامین ها و مواد معدنی را تا زمانی که به آنها نیاز داشته باشید ذخیره می کند
  • قند اضافی را از خون دفع می کند