Parvo Viruse (B19) PCR
ژوئن 27, 2019
Endothelial Protein C Receptor PCR
ژوئن 27, 2019

Wnt-4 (1/2) PCR

Wnt-4 (1/2) PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .