Wright Agg. test
ژوئن 27, 2019
CRP Quantitative
ژوئن 27, 2019

Widal

Widal

این آزمایش جهت تشخیص بیماری حصبه وشبه حصبه کاربرد دارد .

طراحی سایت