VEGFA-1 PCR
ژوئن 27, 2019
AZF ( Full Region PCR)
ژوئن 27, 2019

VEGFA-2 PCR

VEGFA-2 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .