RND3/RBM43 (1/2) PCR
ژوئن 27, 2019
VEGFA-2 PCR
ژوئن 27, 2019

VEGFA-1 PCR

VEGFA-1 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .