Urine Potasium (24 hr)
ژوئن 27, 2019
Urine CU (24 hr)
ژوئن 27, 2019

Urine Protein ( 24 hr)

Urine Pr. ( 24 hr)

این تست برای سنجش کمی پروتئین ادرار به کار می رود.باید توجه داشت که افزایش دفع پروتئین ( پروتئینوری) یک بیماری نیست بلکه نشانه هشدار است که به علت آسیب به کلیه ها یا یک بیماری زمینه ای ایجاد می شود.