Urine Creatinine (12 hr)
ژوئن 27, 2019
Urine Micro Alb ( 24hrs)
ژوئن 27, 2019

Urine Protein (12 hr)

Urine Pr. (12 hr)

این تست برای سنجش کمی پروتئین ادرار به کار می رود.باید توجه داشت که افزایش دفع پروتئین ( پروتئینوری) یک بیماری نیست بلکه نشانه هشدار است که به علت آسیب به کلیه ها یا یک بیماری زمینه ای ایجاد می شود.

طراحی سایت