Reducing Substance(Stool)
ژوئن 27, 2019
Stool Culture & Sensitivity
ژوئن 27, 2019

Urine culture & Sensitivity

Urine C & S

برای تشخیص عفونتهای باکتریایی پیشابراه، مثانه، کلیه ها و پروستات که از قسمتهای مختلف دستگاه ادراری می باشند و همگی محل های مستعد ابتلا به عفونت هستند. باکتریهای شایع ایجاد کننده عفونتهای ادراری : E.Coli ، کلبسیلا ، استافیلوک ساپروفتیکوس می باشند.

طراحی سایت