Immuno electrophoresis
ژوئن 27, 2019
Urine Protein (12 hr)
ژوئن 27, 2019

Urine Creatinine (12 hr)

Urine Crea.(12 hr)

جهت بررسی فعالیت سیستم کلیوی و مانیتورینگ پاسخ به درمان بیماران کلیوی استفاده می شود.

طراحی سایت