Urine Free Cortisol (24 hr) ECL
ژوئن 27, 2019
Urine Cystin (24hr)
ژوئن 27, 2019

Urine Amylase (24 hr)

Amylase urine (24 hr)

سنجش میزان سرمی آمیلاز بعنوان یک روش تشخیصی حساس و مفید در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند. اما آمیلاز ادرار در پانکراتیت حاد بطور زودرس بالا میرود.

طراحی سایت