Pap Smear
ژوئن 27, 2019
Bone Marrow aspiration
ژوئن 27, 2019

Urinary Cytology X 1

Urinary Cytology X 1

اين آزمايش داراي ارزش غربالي جهت شناسايي افراد با استعداد بالا براي ابتلا به بدخيمي هاي اروتليال است. اين روش براي پيگيري بيماران درمان شده و كنترل تومور باقيمانده پس از عمل جراحي در تومورهاي بدخيم مثانه نيز مناسب است.