Creatinine
ژوئن 27, 2019
Triglycerides
ژوئن 27, 2019

Uric Acid

Uric Acid

اسید اوریک حاصل تجزیه اسیدهای نوکلئیک و محصول نهایی متابولیسم پورین هاست. محصول تولید روزانه آن توسط کلیه ها ترشح می شود در حالیکه باقیمانده ۱/۳ در مدفوع وارد می شود.

طراحی سایت