Gamma GT
ژوئن 27, 2019
Creatinine
ژوئن 27, 2019

Urea

Urea

هدف از سنجش اوره خون بررسی عملکرد کلیه ها و یا نظارت بر روند درمانی و بررسی میزان اثر بخشی درمانهای مختلف اختلالات کلیوی می باشد.

طراحی سایت