BHCG TITER
ژوئن 27, 2019
PAPP-A
ژوئن 27, 2019

UE3

UE3

در غربالگری سه ماهه سوم در تست کواد کاربرد دارد.