T Up ECL
ژوئن 27, 2019
Free T4 ECL
ژوئن 27, 2019

TSH ECL

TSH ECL

توسط غده هیپوفیز تولید می شود .با کاهش سطح هورمون های تیروئیدی هورمون آزاد کننده تیروتروپین از غده هیپوتالاموس ترشح شده و باعث آزاد شدن هورمون TSH از غده هیپوفیز می شود و در نهایت TSHموجب تولید و ترشح هورمون های تیروئید از غده تیروئید می شود.