Iron
ژوئن 27, 2019
Total Protein
ژوئن 27, 2019

TIBC

TIBC

نشان دهنده ماکسیمم غلظت آهن است که می تواند به پروتئین های سرمی متصل شود.

طراحی سایت