T3 ECL
ژوئن 27, 2019
T Up ECL
ژوئن 27, 2019

T4 ECL

T4 ECL

یکی از مهمترین هورمون های غده تیروئید است. برای ارزیابی عملکرد تیروئید، برای پایش درمان، نظارت بر بهبود بیماریهای تیروئید درطی دوره درمان و … کاربرد دارد.

طراحی سایت