Fibrinogen
ژوئن 27, 2019
T4 ECL
ژوئن 27, 2019

T3 ECL

T3 ECL

ازهورمون های تولید شده درغده تیروئید است . T3 برای ارزیابی عملکرد تیروئید، برای پایش درمان، نظارت بر بهبود بیماریهای تیروئید درطی دوره درمان و … کاربرد دارد.

طراحی سایت