Spermogram

در بررسی مایع منی (Semen Analysis Test) تعداد اسپرم تولید شده و کیفیت آن آنالیز می گردد ،این آزمایش به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص قابلیت باروری در مردان مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی مشکلات مربوط به مایع منی و اسپرم، در میان یک سوم از زوجهایی که به ناباروری مبتلا هستند مشاهده می شود .
مواردی که در آزمایش مایع منی اندازه گیری و آنالیز می شوند به قرار زیر می باشند:

• حجم : اندازه گیری مقدار منی خارج شده در هر انزال.
• زمان مایع شدن : منی پس از خروج از بدن مرد حالت ژل مانند دارد و به طور معمول پس از حدود 30 دقیقه از حالت ژل به حالت مایع تغییر حالت می دهد. زمان مایع شدن، مدت زمان تبدیل منی از حالت ژل به مایع را اندازه گیری می کند.
• شمارش اسپرم : شمارش مقدار و تعداد اسپرم ها در هر میلی لیتر از منی در هر انزال.
• شکل اسپرم : مقدار اسپرم هایی که شکل طبیعی دارند را به درصد بیان می کند.
• تحرک اسپرم : این تست درصد اسپرم هایی را که میتوانند رو به جلو حرکت کنند را اندازه گیری می کند.
• pH : این تست میزان اسیدی بودن( pH پایین) و یا قلیایی بودن (pH بالا) منی را اندازه گیری می کند.
• شمارش گلبولهای سفید : به طور طبیعی نباید گلبول سفید در منی حضور داشته باشد.
• میزان قند : اندازه گیری میزان قند موجود در منی (فروکتوز) را قابل اندازه گیریست. فروکتوز قندی است که انرژی لازم برای فعالیت اسپرم را فراهم می کند.
آزمایش مایع منی به چند منظور می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
• بررسی مشکلات تولیدمثلی در مردان و علل ناباروری زوج ها
• بررسی موفقیت آمیز بودن یا نبودن عمل وازکتومی
• بررسی موفقیت آمیز بودن یا نبودن عمل بازگشت از وازکتومی
درخواست آزمایشگاهی مایع منی شامل موارد زیر است :
آنالیز مایع منی (با استفاده از دستگاه های اتوماتیک انجام می شود: Semen Analysis
ارزیابی میزان شکستDNA اسپرمSDF: (Sperm DNA Fragmentation)
بلوغ کروماتین اسپرم SCM :(Sperm Chromatin Mutation)
قند موجود در منی:Semen Fructose