Serum lgG
ژوئن 27, 2019
Serum IgA
ژوئن 27, 2019

Serum IgM

IgM

اولین کلاس از ایمنوگلوبولین هاست که پس از برخورد با آنتی ژن جدید سنتز می گردد.کاهش غلظت IgMسرم در سندروم های اولیه و ثانویه نقص سیستم ایمنی دیده می شود

طراحی سایت