Serum IgA
ژوئن 27, 2019
Tryptase
ژوئن 27, 2019

Serum IgE

IgE

در بروز آلرژی ها IgE غشایی بسیار نقش تعیین کننده ای دارد. پس از ترکیب با آلرژن ها سبب آزادی مواد شیمیایی همچون هیستامین و متعاقب آن باعث بروز علائم آلرژی می شود.