Bilirubin Direct
ژوئن 27, 2019
S.G.P.T (ALT)
ژوئن 27, 2019

S.G.O.T (AST)

SGOT (AST)

یک آنزیم اختصاصی کبد است که در بیماری های کبدی افزایش می یابد ولی می تواند در آسیب های پارانشیم کبدی، صدمات قلبی و یا ما هیچه ای نیز افزایش پیدا می کند.