Rubella (IgG)
ژوئن 27, 2019
CMV (IgG)
ژوئن 27, 2019

Rubella (IgM)

Rubella (IgM)

این تست برای تشخیص عفونت سابق یا اخیر با سرخچه که یک بیماری مسری است که از طریق ترشحات دهان و بینی منتشر می شود کاربرد دارد .