IL-33 ( 1/2 ) PCR
ژوئن 27, 2019
Trichomonas vaginalis PCR
ژوئن 27, 2019

RNF144B/ID4 PCR

RNF144B/ID4 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .