BCR-ABL PCR
ژوئن 27, 2019
VEGFA-1 PCR
ژوئن 27, 2019

RND3/RBM43 (1/2) PCR

RND3/RBM43 (1/2) PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .