Clotting Time
ژوئن 27, 2019
PT Patient plasma
ژوئن 27, 2019

PTT

PTT

بررسی کمبود فاکتورهای انعقادی در مسیر داخلی و مسیر مشترک و همچنین مانیتور کردن بیماران تحت درمان با هپارین

طراحی سایت