RXFP2 PCR
ژوئن 27, 2019
Protein S PCR
ژوئن 27, 2019

Protein C Full Mut. PCR

Protein C Full Mut. PCR

جهش در این ژن می تواند باعث سقط مکرر یا ناباروری ، افزایش سطح هموسیستئین و یا نقص لوله عصبی جنین ( آننسفالی) شود .