LE. Cell.
ژوئن 27, 2019
Protein S
ژوئن 27, 2019

Protein C

Protein C

در واقع سیستم پروتئین C، به عنوان سیستم ضد انعقاد اصلی در بدن تلقی می شود. در واقع پروتئین C باعث کاهش تشکیل ترومبین می شود و همچنین به منظور کاهش خطر ترومبوز فیبرینولیز را تحریک می کند.

طراحی سایت