HTLV I & II PCR
ژوئن 27, 2019
MTHFR C677T PCR
ژوئن 27, 2019

Progesterone Receptor-1 PCR

Progesterone Receptor-1 P

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .