Unconjugated Estriol ( UE3)
ژوئن 27, 2019
Dihydrotestosterone
ژوئن 27, 2019

Progesterone ECL

Progesterone ECL

پروژسترون هورمون استروئیدی است و وظیفه اصلی آن ( همراه با سایر هورمونهای زنانه ) آماده سازی بدن برای باردار شدن است.