Phenytoin
ژوئن 27, 2019
Digoxin Level
ژوئن 27, 2019

Phenobarbital

Phenobarbital

فنوباربيتال در تشنج هاي تونيک – کلونيک و پارشيال تجويز مي شود ولي در تشنج هاي ناشي از تب در اطفال و درمان هيپربيلي روبيني نوزادان هم از آن استفاده مي شود.

طراحی سایت