UE3
ژوئن 27, 2019
Free BHCG
ژوئن 27, 2019

PAPP-A

PAPP-A

تعیین ریسک در سه ماهه ی اول حاملگی با انجام دو آزمایش ( free BHCG و papp )بر روی خون مادر انجام می شود. هر یک از این آزمایش ها فاکتور خاصی را در سرم مادر اندازه گیری می کند که در صورت وجود اختلالات کروموزمی در جنین تحت تأثیر قرار می گیرد.