C.ANCA(PR3)
ژوئن 27, 2019
Aspergillus IgG
ژوئن 27, 2019

P.ANCA(MPO)

PANCA(MPO)

گروهی از اتو آنتی بادیها هستند که علیه پروتئین های نوتروفیلها دربدن تولید میشوند. این آنتی بادی ها ممکن است درخون بیماران مبتلا به بسیاری از بیماریهای اتوایمیون وجود داشته باشد.

طراحی سایت