Micro RNA Drosha
ژوئن 27, 2019
JCV/BK DNA PCR
ژوئن 27, 2019

oseq panel

oseq panel

در این تست کلیه ژنوم فرد مورد بررسی قرار می گیرد . پس می تواند احتمال بروز بیماری های خاصی از جمله دیابت، سرطان ، چاقی و … را نشان دهد .