Stool Examination (x1)
ژوئن 27, 2019
Haemo / Haptoglobin Complex
ژوئن 27, 2019

Occult Blood (1)

Occult Blood x(1)

تشخیص حضور خون مخفی در مدفوع بیمارکه ممکن است ناشی از خونریزی معده ، روده و لثه باشد.