HIV Viral Load
ژوئن 27, 2019
HBc Ab IgM
ژوئن 27, 2019

NR5A1 PCR

NR5A1 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .